کارگاه های اختصاصی

کارگاه شماره ۱: Poneseti casting of club foot تاریخ: ۳ اردیبهشت ۹۹ ساعت: ۱۴:۳۰-۱۳:۴۴ مدرس: دکتر مهرزاد جاوید کارگاه شماره ۲: Shoulder Arthroscopy تاریخ: ۴ اردیبهشت ۹۹ ساعت: ۱۴:۳۰ – ۱۳:۴۴ مدرس: دکتر امیدرضا مومن زاده