کارگاه های اختصاصی

کارگاه شماره ۱:
Poneseti casting of club foot
تاریخ: ۳ اردیبهشت ۹۹
ساعت: ۱۴:۳۰-۱۳:۴۴
مدرس: دکتر مهرزاد جاوید

کارگاه شماره ۲:
Shoulder Arthroscopy
تاریخ: ۴ اردیبهشت ۹۹
ساعت: ۱۴:۳۰ – ۱۳:۴۴
مدرس: دکتر امیدرضا مومن زاده