گروه هدف

۱. ارتوپد
۲. متخصصین توانبخشی
۳. پزشکان عمومی
۴. جراحان مغز و اعصاب