پیام خوش آمد گویی رئیس کنگره

زیبایی بهار شیراز را ، بودن شما دوستان عزیز دانشمند و دانش پژوه زیباتر میکند.
جشن بی ریا اموختن و ازموده شدن ما را پربارتر کنید و افتخار میزبان شما بودن را از ما دریغ نکنید به دیار مهربانی و عشق و زیبایی خوش آمدید .