پیام خوش آمد گویی دبیر علمی کنگره

میزبانی شما یاران جان در اردیبهشت زیبای شیراز را لحظه شماری می کنیم.
به امید روزهایی شاد و به یادماندنی در شیراز راز، و کنگره ای
پربار با دانش و تجربه شما عزیزان